Policy

תקנון

אני הפונה לקורס (להלן: "התלמיד”) במתן פרטיי האישיים לרבות שמי ו/או מס' הטלפון שלי ו/או כתובת הדוא"ל שלי, פונה לקבלת מידע ללימודי שיווק דיגיטלי בבית הספר לשיווק דיגיטלי של חב' דיוק מינהל ושרותי עזר בע"מ (להלן: “בית הספר”).

במידה ואבקש להצטרף לקורס, בחתימתי על הסכם לימודים (להלן: "הסכם לימודים") ו/או באמצעות אישורו בדוא”ל ו/או בישומון "וואטסאפ", המאשר את הבנתי ואת הסכמתי לתנאי ההתקשרות המפורטים בו, הכוללים בין היתר את הסעיפים הבאים:

 • אני מתחייב/ת לשלם את מחיר הקורס הכולל המפורט לעיל (להלן: “מחיר הקורס”), עד תחילת הלימודים בקורס.
  אלא אם תאשרו לי בכתב הסדר תשלומים אחר, התשלום עבור מחיר הקורס ייעשה באופן הבא: במועד הרישום לקורס אעביר לבית הספר מקדמה (להלן: "דמי הרשמה") ואמצעי תשלום ליתרת התשלום ממחיר הקורס.
 • במידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת הקורס, בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו, בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:
 • במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד 30 ימים לפני מועד תחילת הקורס, אהיה זכאי/ת למלוא החזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס.
 • במקרה של ביטול הרשמה לקורס החל מ- 30 ימים לפני תחילת הקורס ועד לתום מפגש שני, אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס, למעט דמי ההרשמה.
 • ברור לי כי מתום מפגש שני ואילך – לא יתאפשר החזר כספי. על אף האמור, במידה ואבקש לבטל את השתתפותי בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות, שאינן מאפשרות לימודים בכיתה, שהנן: אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה, גילויה של מחלה קשה שלא היתה ידועה לי טרם פתיחת הקורס, אשפוז ממושך, גיוס חירום, אהיה זכאי להחזר התשלומים היחסי (להלן: "החזר יחסי") ששולמו עבור מחיר הקורס, ובכפוף למתן הודעה בכתב לבית הספר, תוך ארבעה עשר ימים ממועד קרות האירוע, בכפוף להמצאת אישורים מתאימים שיידרשו ע”י בית הספר, ובכפוף לאישור בית הספר שאכן איני יכול ללמוד בקורס.
 • מובהר בזאת כי החזר יחסי יינתן בגין המפגשים בהם לא נכח התלמיד ומחושב באופן הבא: סך מחיר הקורס, חלקיי כמות המפגשים שהתקיימו בפועל, כפול כמות המפגשים בהם לא נכח התלמיד.
 • למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי החזר תשלומים אינו רלוונטי כלל ועיקר לביטול, מסיבות אחרות שאינן מנויות בו, לרבות קבלה ללימודים, קבלה לעבודה, מילואים סדירים, רילוקיישן, חופשה, עומס חברתי/ כלכלי/ אישי/ מקצועי ו/או כל סיבה אחרת.
 • יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה, יהיה היום שבו אודיע לבית הספר בכתב על הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה. הובהר לי שאי הופעה לשעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, אינה נחשבת ולא תחשב כהודעה על הפסקת הלימודים, ורק הודעה בכתב שנמסרה לבית הספר בדוא"ל או נשלחה בדואר רשום, תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ולכן אני מוותר בזה מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • במקרה של פיגורים בתשלומים, לבית הספר הזכות לגבות את התשלומים המגיעים לו בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות גבייה.
 • ידוע לי כי הקורס אינו ניתן להקפאה או להעברה לאדם אחר.
 • ידוע לי כי משך הקורס תלוי קצב התקדמות לימודי התכנים המופיעים בסילבוס בפועל ולא מחוייב מס' מפגשים ספציפי.
 • ידוע לי כי על מנת לקבל תעודת גמר, עליי להיות נוכח ב90% מהמפגשים ולעמוד במטלות הקורס, ככל שידרשו.
 • במקרה של העדרות משיעורים, השלמת החומר באחריות התלמיד.
 • בית הספר אינו אחראי למציאת פתרון הולם במקרה של אי הופעת תלמיד למפגשים. במקרה של העדרות ממושכת שתואמה מראש עם בית הספר, יהיה התלמיד זכאי להצטרף למפגשים שהחסיר בקורס עתידי על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הסכם הלימודים.
 • ידוע לי כי קבלת תעודת הסמכה מטעם גוגל (להלן: "הסמכת גוגל") תלויה בהשלמת מבחני ההסכמה באתר גוגל, באופן אישי ועצמוני.
 • ידוע לי כי קבוצות הקורס המקצועיות, ככל שיפתחו (לרבות בישומון "וואטסאפ" או ב"פייסבוק") הינם עבור דיונים מקצועיים בלבד וכי יש להקפיד על דיונים בשעות סבירות.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לסלק ללא פיצוי או החזר כספי, תלמיד אשר אשר מתנהג בצורה שאינה הולמת ו/או שפוגעת בקיום קורס תקין, לרבות: תלמיד המפגין אלימות מילולית/ פיזית, תלמיד אשר אינו מתנהג בתום לב, תלמיד אשר משתף תכנים מתוך הקורס (להלן: "סודיות מקצועית"), תלמיד אשר מפרסם פרסומים בכוונה לגנות/ לבייש את בית הספר (להלן: "שיימינג"), תלמיד המפגין התנהגות חתרנית תחת מנהל הקורס, תלמיד אשר אינו עומד במטלותיו, תלמיד אשר אינו מופיע לשעורים בצורה תדירה ו/או בזמן.
 • ברור לי כי כל התכנים המועברים בבית הספר, ו/או חומרי העזר ככל שניתנים, הינם בגדר סודיות מקצועיות וחל עליהם איסור שיתוף ו/או העברה. תלמיד העושה שיימינג ו/או תלמיד המשתף חומרים מתוך הקורס, יחוייב בפיצוי חד פעמי ללא הוכחת נזק לבית הספר, בסך מחיר מחירון הקורס.
 • ידוע לי כי במהלך הקורס ייתכן ותצולמנה תמונות ו/או סרטונים מפעם לפעם במהלך המפגשים, אשר עשויים לשמש לצרכי יחסי ציבור ושיווק דיגיטלי של בית הספר ועבורו בלבד.
 • ידוע לי כי מועד פתיחת הקורס עשוי להתעכב עד 21 יום.

בהצלחה!