Policy

תקנון

מועמד (להלן: "התלמיד”) הנרשם ללימודים בבית הספר לשיווק דיגיטלי של חב' דיוק בע"מ (להלן: “בית הספר”) מביע את הבנתו והסכמתו לתנאי ההתקשרות הבאים:

 • התלמיד מתחייב/ת לשלם את מחיר הקורס הכולל המפורט לעיל (להלן: “מחיר הקורס”), עד תחילת הלימודים בקורס.
 • אלא אם יאושר בכתב הסדר תשלומים אחר, התשלום עבור מחיר הקורס ייעשה באופן הבא: במועד הרישום לקורס יעביר התלמיד לבית הספר מקדמה (להלן: "דמי הרשמה") ואמצעי תשלום ליתרת התשלום ממחיר הקורס.
 • במידה והתלמיד יבטל את הרשמתו לקורס ו/או יפסיק את לימודיו במשך תקופת הקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו, בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:
 • במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד 30 ימים לפני מועד תחילת הקורס, יהיה התלמיד זכאי/ת למלוא החזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס.
 • במקרה של ביטול הרשמה לקורס החל מ- 30 ימים לפני תחילת הקורס ועד לתום מפגש שני, יהיה התלמיד זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס, למעט דמי ההרשמה.
 • על אף האמור, במידה והתלמיד יבקש לבטל את השתתפותו בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות, שאינן מאפשרות לימודים בכיתה, שהנן אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה, גילויה של מחלה קשה שלא היתה ידועה לו טרם פתיחת הקורס, אשפוז ממושך, גיוס חירום, יהיה התלמיד זכאי להחזר התשלומים היחסי (להלן: "החזר יחסי") ששולמו עבור מחיר הקורס, ובכפוף למתן הודעה בכתב לבית הספר, תוך ארבעה עשר ימים ממועד קרות האירוע, בכפוף להמצאת אישורים מתאימים שיידרשו ע”י בית הספר, ובכפוף לאישור בית הספר שאכן איני יכול ללמוד בקורס.
 • למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי החזר תשלומים אינו רלוונטי כלל ועיקר לביטול, מסיבות אחרות שאינן מנויות בו, לרבות קבלה ללימודים גבוהים, מילואים סדירים ו/או כל סיבה אחרת.
 • מובהר בזאת כי החזר יחסי יינתן בגין המפגשים בהם לא נכח התלמיד ומחושב באופן הבא: סך מחיר הקורס חלקיי כמות המפגשים בפועל, כפול כמות המפגשים בהם לא נכח התלמיד.
 • יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה, יהיה היום שבו יודיע התלמיד לבית הספר בכתב על הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה. מובהר שאי הופעה לשעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, אינה נחשבת ולא תחשב כהודעה על הפסקת הלימודים, ורק הודעה בכתב שנמסרה לבית הספר בדוא"ל או נשלחה בדואר רשום, תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ולכן התלמיד מוותר מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • במקרה של פיגורים בתשלומים, לבית הספר הזכות לגבות את התשלומים המגיעים לו בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות גבייה.
 • על מנת לקבל תעודת גמר יש להיות נוכח ב90% מהמפגשים ולעמוד במטלות הקורס, ככל שידרשו.
 • במקרה של העדרות משיעורים, השלמת החומר באחריות התלמיד.
 • בית הספר אינו אחראי למציאת פתרון הולם במקרה של אי הופעת תלמיד למפגשים על דעת עצמו וללא תיאום מראש.
 • במקרה העדרות ממושכת שתואמה מראש עם בית הספר, יהיה התלמיד זכאי להצטרף למפגשים שהחסיר בקורס עתידי.
 • כל התכנים המועברים בבית הספר, ו/או חומרי העזר ככל שניתנים, הינם בגדר סודיות מקצועיות וחל עליהם איסור שיתוף ו/או העברה.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לסלק תלמיד אשר אשר אינו מתאים מבחינה התנהגותית לרבות אלימות מילולית/ פיזית, אינו עומד במטלותיו, אינו מופיע לשעורים בצורה תדירה, אינו מתנהג בתום לב, משתף תכנים מתוך הקורס, מפרסם פרסומים במטרה לגנות ולבייש את בית הספר (להלן: "שיימינג").
 • הקורס אינו ניתן להעברה לאדם אחר.
 • הקורס אינו ניתן להקפאה.
 • מועד פתיחת הקורס עשוי להתעכב עד 21 יום.
 • במהלך הקורס ייתכן ותצולמנה תמונות ו/או סרטונים מפעם לפעם במהלך המפגשים, אשר עשויים לשמש לצרכי יחסי ציבור.